Tournaments

Tournament Schedule

2018 Tournament Schedule
Tour Name Name Dates Location
Berkley B.A.S.S. Australia Series BERKLEY B.A.S.S. AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP 2018 30/08/2018 to 02/09/2018 Lake Glenbawn, NSW Australia Register
2018 Tournament Schedule
Tour Name Name Dates Location
TABS Boats Team Series Tabs Boats Team Championship 28/09/2018 to 30/09/2018 Lake Somerset, Queensland. Australia Register